บริษัท อมานะห์ เน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นเจ้าของเว็บไซต์ https://www.mikrotik-hotspotwifi.com ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจึงจัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน
ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ https://www.mikrotik-hotspotwifi.com

บริษัทฯ จึงขอความกรุณาท่านโปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงบริการของเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว บริษัทจึงขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายดังกล่าวนี้เป็นระยะ การดำเนินการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้รับทราบและยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ตามที่ระบุไว้ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต และตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวคุณ

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานทุกท่านที่เปิดเผยกับ https://www.mikrotik-hotspotwifi.com ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นหมายเลขประจำคอมพิวเตอร์ในระบบอินเตอร์เน็ต, (IP ADDRESS) ,คุกกี้ (COOKIE) หรือรายละเอียดเพิ่มเติม (INQUIRY FORM) และที่เป็นข้อมูลในการติดต่อกับบริษัทฯ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล ข้อมูลการซื้อขายสินค้า และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงิน และอื่นๆ จะเป็นข้อมูลที่ ทางบริษัทฯ จะเก็บรักษาเป็นความลับข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปใช้หรือเปิดเผยแก่สาธารณะ เว้นแต่เป็นการให้ข้อมูลแก่หน่วยงานราชการตามกฎหมาย ศาล หรือพนักงานสอบสวน ตามกฎหมาย

ข้อมูลโดยรวม

บริษัทฯ เก็บข้อมูลรวมของท่านทุกครั้งที่ท่านเข้าสู่ https://www.mikrotik-hotspotwifi.com /เช่น ข้อมูล “การคลิก” (CLICK STEAM) หลายรูปแบบ ณ ตรงจุดเข้าออกจากเว็บไซต์ (ได้แก่ URLS หรือโดเมน) สถิติของจราจรในไซต์ (SITE TRAFFIC STATISTICS) การเปิดหน้า (PAGE VIEW) อิมเพรชชั่น (IMPRESSIONS) ระบบปฏิบัติการ (OPERATING SYSTEM) และประเภทของบราวเซอร์ (BROWSER)

นอกจากนี้ เมื่อผู้ใช้เปิด https://www.mikrotik-hotspotwifi.com เซิฟเวอร์จะล็อกไอพีแอ็ดเดรส (IP ADDRESS) ของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ไอพีแอ็ดเดรสเป็นตัวเลขที่กำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อมูลรวมนี้โดยทั่วไปจะไม่ระบุตัวท่านหรือสามารถเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ บริษัท ฯ อาจเก็บรวบรวม รักษา ตีพิมพ์ ส่งเสริม รายงาน ขาย หรือเปิดเผย หรือใช้ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของข้อมูลรวมใด ๆ โดยที่ข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่ระบุตัวท่าน หากบริษัทฯ นำข้อมูลนี้ไปแบ่งให้บริษัทอื่นใช้ ข้อมูลดังกล่าว จะไม่สามารถตามรอยได้ว่าเป็นของผู้ใช้รายหนึ่งรายใด และจะไม่มีการนำข้อมูลไปใช้เพื่อติดต่อกับท่าน หากบริษัทฯ เชื่อมข้อมูลรวมนี้กับตัวท่าน ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติเสมือนหนึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ภายใต้นโยบายฉบับนี้

คุกกี้ (COOKIES)?

บริษัทฯ อาจใช้ประโยชน์จาก “คุกกี้” ในเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ คือ เท็กซ์ไฟล์ (TEXT FILES) ขนาดเล็กที่เว็บเซิฟเวอร์เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ตามที่ระบุหรือ กำหนดไว้ในซอฟท์แวร์บราวเซอร์ของผู้ใช้ คุกกี้ไม่ได้ถูกออกแบบหรือกำหนดมาให้อ่านข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ (ยกเว้นที่เป็นเนื้อหาของคุกกี้เอง) ในทางตรงกันข้าม คุกกี้ทำหน้าที่เป็นตัวชี้ (IDENTIFIER) ที่เว็บไซต์ผู้นำคุกกี้ไปวางไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ (HARD DRIVE) ของท่านรายแรก และเซิฟเวอร์เดียวกันนี้จะสามารถเรียกเนื้อหาจริงของข้อมูลคุกกี้ เพื่อระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพื่อปรับไซต์ให้เข้ากับผู้ใช้แต่ละราย สังเกตการณ์การใช้ไซต์ หรือแม้แต่กำกับการใช้ไซต์ ตามข้อมูลที่เก็บ ไว้ในโฮสต์เซิฟเวอร์ (HOST SERVER) ดังนั้น คุกกี้จึงทำหน้าที่ระบุเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ให้กับเว็บไซต์ ซึ่งจะนำไปโยงกับข้อมูลอื่น รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคุกกี้นั้น

บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้การเข้าไปในไซต์และบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ของเราเป็น ไปโดยอัตโนมัติ เช่น บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้เพื่อออกแบบไซต์ให้เข้ากับความชอบหรือ ความสนใจส่วนตัวของท่าน หรือปรับเปลี่ยนการส่งเสริมการขายหรือการตลาดให้เข้ากับลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ คุกกี้ยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถติดตามดูการใช้ไซต์ เพื่อดูว่าสิ่งใดที่มีประโยชน์หรือกำลังเป็นที่นิยมและสิ่งใดที่ไม่เป็นที่ ชื่นชอบ เพื่อบริษัทฯ จะได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไซต์ ให้ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป หากท่านคลิกปุ่ม “CUSTOM” ท่านจะเห็นตัวเลือกการใช้คุกกี้ โปรดทราบว่าหากท่านเลือกไม่รับคุกกี้ ไซต์อาจทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรหรือท่านอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในเว็บไซต์

ความปลอดภัย

https://www.mikrotik-hotspotwifi.com ได้ถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานและพัฒนาระบบให้มีความปลอดภัยในเชิงพาณิชย์ในการเก็บและ รักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย ถูกนำไปใช้อย่างผิด ๆ เปลี่ยนแปลงหรือถูกทำลายโดยผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต แต่เพื่อความปลอดภัยทาง ข้อมูลผู้ใช้งานทุกท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ เว็บไซต์นี้อย่างเคร่งครัด ซึ่งการเข้าสู่ฐานข้อมูลผู้ใช้จะอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าของเว็บไซต์ https://www.mikrotik-hotspotwifi.com ผู้ที่จะเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลได้นั้นจะต้องได้รับอนุญาตจาก https://www.mikrotik-hotspotwifi.com เป็นกรณีไป และ ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์และไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย อันเกิดจากความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ และ/หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ การถูก โจมตีโดยผู้ไม่ประสงค์ดี การจารกรรมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HACK) ข้อมูลสูญหายหรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยรวมถึงความผิดพลาดใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในเว็บไซต์ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงบริการบางประเภทเช่น การสมัครรับข้อมูลข่าวสาร ฯลฯ สำหรับผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนการใช้งานบนเว็บไซต์เท่านั้น ผู้ ใช้งานจะต้องเก็บรักษา USERNAME และ PASSWORD สำหรับเข้าใช้บริการในบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ และทุกครั้งที่สิ้นสุดการใช้งานผู้ใช้บริการควรจะ SIGN OUT ออกจากระบบ เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ข้อมูลของท่านอันจะทำให้ท่านได้รับความ เสียหายได้ ผู้ใช้งานตกลงที่จะมอบข้อมูลส่วนตัวเช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ฯลฯ ตามที่บริษัทฯได้ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการต่างๆในเว็บไซต์อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ รวมทั้งตกลงที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ทุกท่าน ผู้ใช้ยินยอมที่จะไม่กระทำการดังต่อไปนี้